Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

"Δελτίο κενών" με αφορμή την απάντηση του Υπουργείου στη διαμαρτυρία της 5-12-13

Αντιγράφοντας από το έγγραφο..........
΄<<Στο ίδιο πλαίσιο, διατέθηκαν τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο (3072) ώρες ανά εβδομάδα για την πρόσληψη διακοσίων πενήντα έξι (256) ωρομισθίων εκπαιδευτικών με τελικό στόχο την κατά το δυνατό κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών κατά το τρέχον σχολικό έτος>>...........(αφορά στη διάθεση με την έναρξη των μαθημάτων στο νέο έτος μετά τις γιορτές)
Μετά από αυτό είναι εύλογο το ερώτημα γιατί ζητάει ξανά κενά από τα σχολεία το υπουργείο (χθεσινή ενημέρωση 20/01).

Για να υπάρχει και μια συνολική εικόνα τα κενά έχουν από την αρχή της χρονιάς ως εξης:
1. με την έναρξη του σχολικού έτους 915 κενές ώρες/εβδομάδα 
δηλαδή μέχρι τα μισά περίπου του σχολικού έτους (Δεκέμβριο) έχουμε για περίπου 13 βδομάδες 13*915=11895 κενές ώρες
2. με την πρώτη τοποθέτηση των αναπληρωτών (19) στα μέσα Δεκέμβρη 915-(19*23)437=478 κενές ώρες ανά εβδομαδα
3. με την δεύτερη τοποθέτηση ωρομισθίων (110 ώρες) 478-110=368 κενές ώρες/εβδομάδα
Καταλαβαίνουμε λοιπόν μετά από αυτό το σύντομο <<δελτίο κενών>> μάλλον μέχρι το τέλος της χρονιάς τα κενά θα είναι 368  ώρες/εβδομάδα στα μαθήματα μουσικής παιδείας δηλαδή για περίπου 16 εβδομάδες συνολικά 6000 περίπου ώρες και συνολικά για τη χρονιά 17895 κενές ώρες, χωρίς καμιά πρόβλεψη αναπλήρωσης των χαμένων και κάλυψης αυτών που θα χαθούν. Έχουμε όμως πρόβλεψη για αναπλήρωση π.χ. για κάποια κατάληψη των μαθητών, με άμεσες μάλιστα ενέργειες από πλευράς υπουργείου ως προς τις ανακοινώσεις.
Για να υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης της κοροϊδίας για παράδειγμα οι μαθητές του σχολείου για τις πέντε μέρες περίπου κινητοποιήσεων χάθηκαν με το μέγιστο αριθμό ωρών ημερεσίως 9*5=45ώρες.
Για αυτές λοιπόν τις 45 ώρες πραγματοποιούνται σειρά ενεργειών για τις 11000 ή 17000 ώρες καμία ενέργεια.

Το ΔΣ

Απάντηση του Υπουργείου στη διαμαρτυρία των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων στις 5-12-13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ. Ε.
ΤΜΗΜΑ A΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)
------------
Ταχ. Δ/νση:            Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη:              151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:           www.minedu.gov.gr
Email:                     t09pde1@minedu.gov.gr
Πληροφ.:                Πάρτογλου Ι.
Τηλ.: 210-3443461, 210-3442261
Fax: 210-3442867
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Ασφαλείας:

Μαρούσι,                                  03 /01/2014
Βαθμός Προτερ.:
Αριθ. Πρωτ.:                                         499   /Δ2Προς:      (ηλεκτρονική διεύθυνση)
                Θέμα: «Απάντηση σε διαμαρτυρία»
Σχετ. : το με αριθ. πρωτ.14171/29-11-2013 έγγραφο (γρ. Υπουργού)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, κατά το μέρος που μας αφορά, σχετικά με την πλήρωση των λειτουργικών εκπαιδευτικών κενών των Μουσικών Σχολείων της χώρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.  Όσον αφορά στη στελέχωση των Μουσικών Σχολείων με μόνιμο διδακτικό προσωπικό:
 
Α. Στις διατάξεις του άρθρων 4,5 και 6 του Ν. 1824/1988  (ΦΕΚ 649/Β) «Ίδρυση και Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» ορίζονται τα εξής: 
4.«Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή από ειδικούς στους τομείς λειτουργίας των μουσικών σχολείων και αναγνωρισμένου κύρους μουσικοπαιδαγωγούς. Έργο της επιτροπής αυτής είναι… η διατύπωση γνώμης για τα γενικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων αυτών,..., στελέχωσης…».
5. « Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων … και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής».
6. « Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία μετάθεσης των μονίμων εκπαιδευτικών στα μουσικά σχολεία καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα της παρ. 8 του κεφ. β΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167)».
Β.  Στις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ Α΄94), που αντικατέστησε το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ Α΄45) ορίζονται τα εξής:
«Β. Μεταθέσεις στα μουσικά σχολεία
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί….
β. έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ…………..».
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση και στελέχωση των Μουσικών Σχολείων την έχει η κατά Νόμο αρμόδια Καλλιτεχνική Επιτροπή. Οι δε εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν μόνιμα τα Μουσικά Σχολεία δεν διορίζονται με απευθείας διορισμό αλλά τοποθετούνται μόνον κατόπιν μετάθεσης, με τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της διδακτικής εμπειρίας του αντικειμένου. 
 
2. Για την κάλυψη κενών, τα οποία προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν, η Υπηρεσία μεριμνά για την τοποθέτηση μονίμων αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή για την διάθεση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μονίμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας ή, τέλος, για την άμεση πρόσληψη-τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Ειδικότερα το τρέχον σχολικό έτος με τις αριθμ. 184130/Δ2/02 12-2013 (ΑΔΣ ΒΛ0Χ9-3ΑΙ) και 194914/Δ2/18-12-2013 (ΑΔΑ:  ΒΛΓΚ9-ΤΦΥ) Υ.Α. προσελήφθησαν προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων Μουσικής πλήρους και μειωμένου ωραρίου για την κάλυψη τετρακοσίων τριάντα έξι (436) θέσεων στα Μουσικά Σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων– Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος2013-2014. Στο ίδιο πλαίσιο, διατέθηκαν τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο (3072) ώρες ανά εβδομάδα για την πρόσληψη διακοσίων πενήντα έξι (256) ωρομισθίων εκπαιδευτικών με τελικό στόχο την κατά το δυνατό κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Σημειώνεται ότι πολλές φορές συμβαίνει να τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε λειτουργικό κενό αλλά να μην αναλαμβάνουν υπηρεσία ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, δεδομένου ότι αυτό μεταφέρεται στην επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.
Η υπηρεσία μας, σύμφωνα και με τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί με δεδομένη την ασκούμενη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ούτε στην αρχή αλλά ούτε και στη διάρκεια του σχολικού έτους και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 


Εσωτ. Διανομή:
1.       Δ/νση Προσ/κου Δ.Ε. Τμήμα Α΄
2.       Γραφείο Υπουργού (το αριθ. 14171/29-11-2013 σχετικό)
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Θ. ΜΠΟΥΝΙΑ

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

«ΛΕΥΚΗ ΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)
Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ


14/01/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΥΚΗ ΒΔΟΜΑΔΑ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άφωνοι μείναμε όλοι
...όσοι μετράμε τις ώρες που έχουν χαθεί από την αρχή της σχ. χρονιάς λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών,
...όσοι ζήσαμε τις έντονες συζητήσεις περί κάλυψης των μαθημάτων που χάνονταν από τις καταλήψεις των παιδιών και τις απειλές  περί απώλειας περιπάτων, εκδρομών κ.λπ,
...όσοι έχουμε κατά καιρούς ακούσει τους λίβελους εναντίον των εκπαιδευτικών που απεργούν γιατί χάνονται ώρες μαθημάτων αλλά και διασπάται η συνέχεια και η ροή της μάθησης,
…όσοι μετράμε τα κενά στα ΕΠΑΛ και την ακύρωση όλων όσων ονειρεύτηκαν τα παιδιά μας!

Ακούγοντας ότι φέτος θα μείνουν κλειστά τα σχολεία από τρίτη 4 Μαρτίου έως και Παρασκευή 7 Μαρτίου, αμέσως μετά το 3ήμερο της Καθαράς Δευτέρας ώστε να διαμορφωθεί ένα 10ήμερο (01/03 έως 09/03) για να μπορέσουνε οι οικογένειες να πάμε χειμερινές διακοπές!!!!!

Οι μεγαλοξενοδόχοι που έχουν ρίξει, χρόνια τώρα, τα βέλη τους στους μαθητές – πελάτες πρότειναν το κλείσιμο των σχολείων για να πάνε οι οικογένειες χειμερινές διακοπές και γι’ αυτό προσφέρουν και μειωμένες τιμές! Είναι οι ίδιοι που επιβάλλουν εργασιακές σχέσεις μεσαίωνα στις επιχειρήσεις τους και αυξάνουν τα κέρδη τους εν μέσω κρίσης. Το Υπουργείο Παιδείας –γνωστός αρωγός κάθε μεγαλοεπιχειρηματία- βρήκε και λύση για τις μέρες που θα χαθούν. Θα καλυφθούν είτε με κατάργηση των περιπάτων των σχολείων είτε με παράταση του σχολικού έτους... Όλα αυτά με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ …! Το συζητούνε «σοβαρά» λέει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Τουρισμού.

Και έτσι όλοι "Χαρούμενοι" θα νιώσουμε ευρωπαίοι...για άλλη μια φορά !

Τελικά η κάθε λαϊκή οικογένεια μπορεί να δει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι το «νέο» σχολείο δεν δουλεύει για την μόρφωση των παιδιών μας, αλλά για το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Θυμίζουμε (σε όσους η ζωή τους επιτρέπει να το ξεχνούν …)
ü      ότι φέτος ιδίως, χάθηκαν πολλές δεκάδες χιλιάδες ώρες διδασκαλίας από τα κενά εκπαιδευτικών.
ü      ότι η ανεργία χτυπάει κόκκινο και το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας έχει μειωθεί πάνω από το 40% με αποτέλεσμα να κοιτούν τις διακοπές με τα κιάλια!
ü      ότι αυτή την στιγμή τα περισσότερα παιδιά δεν πάνε ούτε στις σχολικές εκδρομές
ü      ότι τα περισσότερα σπίτια είναι παγωμένα
ü      ότι τα παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία, παλιές ασθένειες επανέρχονται και γονείς αυτοκτονούν μπροστά στα οικονομικά χρέη.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ!